Vad säger lagen? Kameraövervakning i entréer till flerfamiljshus

| Av Hanna Stenvall | Tipsa redaktionen

Det blir ett allt vanligare och viktigare medel för det säkerhetsmässiga och brottsförebyggande arbetet med kameraövervakning, såväl i offentliga miljöer som hos privata fastighetsägare.

Kameraövervakning anses typiskt sett utgöra ett intrång i den personliga integriteten hos de som övervakas. Användning av kameraövervakning är därför kringgärdat av både lagstiftning och andra regulatoriska föreskrifter.
I ett nytt avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har domstolen generellt underkänt kameraövervakning i entréer i flerfamiljshus, såvida inte särskilt starka skäl motiverar sådan övervakning.

De rättsliga förutsättningarna för att använda kameraövervakning regleras i två olika lagstiftningar, lagen om allmän kameraövervakning, LAK, och personuppgiftslagen, PuL.
LAK tillämpas för kameror som är riktade mot platser dit allmänheten har tillträde. För att kameraövervakning som omfattas av LAK ska vara tillåten krävs tillstånd från länsstyrelsen, som även är tillsynsmyndighet under LAK.
För kameraövervakning riktad mot andra platser än sådana dit allmänheten har tillträde och som innebär en automatiserad behandling och lagring av personuppgifter, gäller i stället PuL. Inomhusutrymmen i skolor, personalutrymmen på arbetsplatser och entréer i flerfamiljshus är exempel på sådana platser dit allmänheten inte anses ha tillträde. Sådan övervakning faller alltså inte under LAK och kräver inget tillstånd från länsstyrelsen. I stället tillämpas PuL och tillsynen utförs av Datainspektionen.

Ljud- och bildupptagning genom kameraövervakning anses i regel vara så kallat ostrukturerat material, vilket i princip innebär att behandlingen är tillåten enligt PuL så länge den registrerades personliga integritet inte kränks – den så kallade ”missbruksregeln”.
Huruvida kameraövervakning kan anses vara kränkande avgörs, enligt Datainspektionen, bland annat av syftet med och behovet av övervakning, vilken plats som ska övervakas, vilken information som lämnas om att platsen är kameraövervakad, graden av känslighet för de uppgifter som kan komma att registreras, hur länge det inspelade materialet sparas och vilka som har tillgång till det, samt tillträde till det övervakade utrymmet.

De övervakade måste under alla omständigheter klart och tydligt bli informerade om kameraövervakningen.
För att kameraövervakning ska vara tillåten, måste alltså intrånget i de övervakades integritet vara proportionellt i förhållande till övervakningens ändamål och de effekter som övervakningen medför. Om sådan proportionalitet inte kan visas, är övervakningen i regel att anse som kränkande och alltså därmed otillåten. För att kameraövervakning i entréer och portuppgångar till flerfamiljshus ska vara tillåten måste behovet av övervakning vara mycket starkt.

Fastighetsägarna Sverige, SABO, och Hyresgästföreningen nådde i april 2010 en branschöverenskommelse avseende behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder. Överenskommelsen har godkänts av Datainspektionen. I branschöverenskommelsen uttrycks att det normalt inte är accepterat med kameraövervakning i entréer och trapphus som man måste använda sig av för att komma in i bostaden.
Sådan kameraövervakning får bara ske i undantagsfall om behovet är mycket starkt. Som exempel på omständigheter som enligt branschöverenskommelsen kan motivera användning av kameraövervakning anges exempelvis trapphus som har blivit tillhåll för obehöriga personer - som frekvent gör sig skyldiga till allvarligt våld eller hot om våld på personer som bor i huset.
En generell förutsättning för tillåten kameraövervakning är, enligt branschöverenskommelsen, att hyresvärden inte har kunnat komma tillrätta med problemet på annat sätt, till exempel genom väktare eller effektiva larm- och låssystem.

I december 2011 meddelade HFD dom i ett mål mellan en privat hyresvärd och Datainspektionen rörande hanteringen av personuppgifter vid kameraövervakning av en entré i ett flerfamiljshus (mål nr 6914-09).
I detta fall hade hyresvärden placerat övervakningskameror som var riktade mot entrén för att filma in- och utpassering genom porten. Hyresvärden menade att syftet med övervakningen var att förebygga och förhindra skadegörelse och andra brott, öka hyresgästernas trygghet samt förebygga olyckor. Kamerorna var rörelsestyrda och inspelat material lagrades på en fastlåst kodad hårddisk. Det var bara fastighetsägaren/-skötaren som hade tillgång till materialet och materialet sparades i högst två veckor. Vidare hade information om övervakningen lämnats till befintliga och tilltänkta hyresgäster.

Vid bedömningen av om kameraövervakning kan anses vara kränkande eller inte, konstaterar HFD att hänsyn ska tas till:
• syftet och behovet av bevakningen,
• vilken plats som övervakas,
• vilka som har tillträde till platsen,
• vilken information som lämnas,
• hur länge materialet sparas och
• vem/vilka som har tillgång till materialet.

I likhet med underinstanserna fann HFD att kameraövervakning i entréer i flerfamiljshus generellt måste betraktas som ett intrång i boendes och besökandes personliga integritet. För att sådan övervakning inte ska vara kränkande krävs det att det finns ett påtagligt behov av övervakning, som väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.
HFD ansåg inte att hyresvärden hade kunnat visa att de aktuella fastigheterna skulle vara särskilt utsatta för brott eller att det i övrigt fanns något påtagligt behov av kameraövervakningen. Övervakningen bedömdes mot denna bakgrund vara kränkande i den mening som avses i PuL, och därmed otillåten.

Utöver HFD:s dom har Datainspektionen i flera beslut under 2011 bedömt tillåtligheten av kameraövervakning i entréer till flerfamiljshus. Särskilt intressanta är två snarlika fall, som på grund av omständigheterna har bedömts helt olika av Datainspektionen. Kamerorna var i båda fallen synliga, rörelsestyrda och påslagna dygnet runt. I bägge fallen lagrades inspelat material i högst 14 dagar och det huvudsakliga motivet till övervakningen angavs i båda fallen vara att motverka skadegörelse och obehöriga intrång.
I det ena beslutet, som omfattade AB Svenska Bostäders kameraövervakning av entréer på tre adresser i Rinkeby, ansågs övervakningen vara tillåten (dnr 1868-2010).
I det andra beslutet, avseende Bostads AB Mimers kameraövervakning på två adresser i Västerås, bedömdes dock kameraövervakningen vara otillåten enligt PuL (dnr 1745-2010).

Av besluten kan utläsas att skillnaden mellan de båda fallen var dels att Svenska Bostäder kunde påvisa större faktiska problem med skadegörelse och obehöriga intrång, dels att Svenska Bostäder hade försökt komma till rätta med problemet genom att diverse andra metoder, som elektroniska nycklar samt rondering med väktare och bovärdar. Svenska Bostäder hade dessutom gett de boende utförlig information om övervakningen och satt upp klisterlappar vid platserna för övervakningen. I fallet med Bostads AB Mimers ansåg Datainspektionen att hyresvärden inte hade visat att behovet av övervakningen var tillräckligt starkt eller att hyresvärden genom förebyggande åtgärder försökt komma tillrätta med problemen på annat sätt.

Sammantaget kan konstateras att Datainspektionens praxis är betydligt striktare för övervakning av entréer än andra utrymmen i flerfamiljshus, som soprum, tvättstugor och källargångar.
Övervakning av entréer anses generellt möjliggöra en mer ingående kartläggning av de boendes umgängeskrets och vanor, inte minst eftersom även gäster och besökare har tillgång till entréer och trapphus. Det krävs därför särskilt starka skäl för att sådan övervakning ska vara tillåten. Den senaste tidens praxis från Högsta Domstolen och Datainspektionen pekar också på vikten av att använda kameraövervakning i sista hand, alltså endast efter att andra metoder har visat sig ineffektiva.

Daniel Svensson Lundqvist och Julia Hedbäck


Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Anders Thornberg Sommarpratar 16 juli

Rikspolischef Anders Thornberg kommer bland annat berätta om tiden som Säpo-chef, P1 måndag 16 juli klockan 10.00.

Vi ses i höst!

Tv-klassikern blir partner med SäkerhetsBranschen

TV3:s Efterlyst gör nystart i höst och tar in SäkerhetsBranschen för att bidra med kunskap och expertis.

Polisutbildningen i Malmö till jättelokaler

9 000 kvadratmeter – inklusive skjutbanor och garage för polisfordon

IT-SÄKERHET
Lista: Så undviker du att bli ID-kapad

Svenska AI-kameror till Förenade Arabemiraten

Nyhetsbrev

Drönare ska vinna tid åt Södertörns brandförsvar

4C Strategies och Södertörns Brandförsvarsförbund har ingått ett samarbete med drönarföretaget Flypulse.

Arkiv

Över 10 000 har skrivit under

IT-SÄKERHET
Svensk säkerhets-startup tar in 58 miljoner

"Målsättningen är att vara världsledande 2021"

IT-SÄKERHET
Branschen efterlyser relevanta IT-säkerhetsutbildningar

Målkonflikt i kampen mot den organiserade brottsligheten

Riksrevisionen kliver in och gör oberoende granskning av de samarbetande myndigheterna.

7-miljonersavtal till Sectis – årets största

Heine Wang: ”Vi får en väldigt bra position”

Nokas beräknas ta 30 procent av den svenska bevakningsmarknaden, om förvärvet av Avarn går i lås. "Nu får marknaden en stor spelare till", säger koncernchefen Heine Wang, som vill börsintroducera företaget.

Stor dubbelbeställning till Saab

Nokas näst störst i Norden – går mot börsen

Nokas bekräftar att företaget är i slutförhandlingar med Sector Alarm Group för förvärv av Avarn Holding.

Efter hyllningarna: "Vår skogsbrandssäsong är för kort för egna plan"

De kom, de vattenbombade, de hyllades. Nu är piloterna och deras gula vattenbombplan hemma i Italien igen. Men det är, med största sannolikhet, inte sista gången vi ser dem här.

VALET 2018
Så många avstår från att uttrycka politiska åsikter på nätet

Unga värderar sociala medier högre som informationskälla inför det första "internetvalet".

Tar pop-up-trucken till i Almedalen

Polisen angav fel födelsedatum i pass

Branschen om Polisens lagförslag

"En välkommen present inför semestern". "Denna process kommer dock ta många år". "Borde kanske köpt aktier i branschen"

DEBATT
Inför ROT- och RUT-avdrag för trygghetsinvesteringar

Inför valet prioriterar Säkerhetsföretagen tre frågeställningar. En av dem är ROT- och RUT-avdrag: "Det är orimligt att avdrag medges för byte av köksluckor, men inte för installation av ett kvalitetssäkrat hemlarm", skriver Li Jansson, branschchef och vice VD i Säkerhetsföretagen.

Midsommar – nödsamtalens tid

Gävleborgs län värst – 73% fler nödsamtal i fjol.

IT-SÄKERHET
Hackarna checkar ut under fotbolls-VM

Tydligt mönster när IT-attackerna minskar.

Tar över centrumjättens samtliga gallerior

Oroligt i Malmö – staden öppnar stödcentrum

Nu är det klart: Tvingas i konkurs

Vesper Group och Hantera agera inleder samarbete

Confidence skriver avtal med stort bostadsföretag

Polisens Twitterkonto väcker känslor

Hennes IT-säkerhetsföretag värt två miljarder

Nokas får ny order för kontanthantering

IT-SÄKERHET
Så mycket kostar en ransomewareattack

De vinner nya marknadsandelar i Storstockholm

Securitas värvar turkisk säkerhetsjätte

Rusta testar DNA mot brott

Fjärde person anhållen för terrorbrott

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.164