EUs nya konsumentdirektiv - utvidgad ångerrätt och andra nyheter

| Av Hanna Stenvall | Tipsa redaktionen

KONSUMENTLAGSTIFTNING. Den 13 juni i år träder ny konsumentlagstiftning i kraft i Sverige. Bestämmelserna bygger på ett EU-direktiv (2011/83/EU) och rör i första hand e-handel och annan distansförsäljning men också andra konsumentavtal omfattas. De nya reglerna påverkar alla leverantörer i säkerhetsbranschen som marknadsför och säljer produkter och tjänster på konsumentmarknaden. Här beskrivs de viktigaste förändringarna.

KONSUMENTLAGSTIFTNING. Den 13 juni i år träder ny konsumentlagstiftning i kraft i Sverige. Bestämmelserna bygger på ett EU-direktiv (2011/83/EU) och rör i första hand e-handel och annan distansförsäljning men också andra konsumentavtal omfattas. De nya reglerna påverkar alla leverantörer i säkerhetsbranschen som marknadsför och säljer produkter och tjänster på konsumentmarknaden. Här beskrivs de viktigaste förändringarna.

Det nya EU-direktivet innehåller flera viktiga ändringar jämfört med nuvarande regelverk. I Sverige införs direktivet genom nya bestämmelser i befintliga lagar, som distans- och hemförsäljningslagen - som dock byter namn till ”lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”, marknadsföringslagen och konsumentköplagen. EUs direktiv är ett så kallat fullharmoniseringsdirektiv, vilket innebär att den svenska riksdagen i princip saknat möjlighet att ändra eller utesluta de nya bestämmelser och lagrum som framgår av direktivet.

Bakgrunden kan förmodas vara den kontinuerligt ökande och gränsöverskridande e-handeln, där det är rimligt att anta att ett harmoniserat starkt konsumentskydd är nödvändigt för att upprätthålla den fria rörligheten och en effektiv konsumentmarknad inom EU.

Vi beskriver här de viktigaste ändringarna i den nya lagstiftningen:
1. Utvidgad ångerrätt
I dag gäller 14 dagars ångerrätt mellan näringsidkare och konsumenter men enbart vid så kallat distans- och hemförsäljningsavtal. Enligt den nya lagen utvidgas denna ångerrätt till att även gälla avtal som ingås ”utanför affärslokaler”.

Med ”affärslokal” avses fasta eller rörliga lokaler som näringsidkaren, permanent eller säsongsvis, använder som vanlig plats för sin affärsverksamhet. Bedömningen ska enligt förarbetena ta avstamp i hur regelbunden näringsidkarens verksamhet är i den aktuella lokalen. Det innebär att exempelvis kiosker, varubussar och fasta marknadsstånd kan vara affärslokaler men att försäljningsställen där en näringsidkare bara säljer sina varor eller erbjuder sina tjänster i några dagar, till exempel i en galleria eller så kallad pop-up store, typiskt sett inte utgör en affärslokal i lagens mening.

Tanken bakom upplägget är att konsumenten ska ha ångerrätt vid avtal där försäljningstillfället medför ett överraskningsmoment för konsumenten (se prop. 2013/14:15 s. 73) och konsumenten inte själv sökt upp lokalen för ett köp. Konsumenter som ingår avtal på exempelvis offentliga platser som gator, köpcentrum, badstränder, idrottsanläggningar och allmänna transportmedel kan alltså ha rätt till ångerrätt, under förutsättning att avtalet inte träffats i en ”affärslokal”.

2. Nya regler för elektroniska avtal på webben
Vissa nya regler blir aktuella för distansavtal som ingås på en webbplats. Exempelvis är konsumenten då bara skyldig att betala för en produkt om sådan betalningsförpliktelse tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen påtagit sig att betala för produkten.
Om det till exempel finns en knapp eller liknande som konsumenten ska klicka på för att beställa en produkt så måste särskild information om betalningsskyldighet lämnas i omedelbar anslutning till knappen (se prop. 2013/14:15 s. 86-87). Bestämmelsen införs i nya 2 kap 9 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

En annan ny specialreglering för avtal på webben är att om näringsidkaren på sin webbplats erbjuder konsumenten möjlighet att ångra avtalet elektroniskt så måste näringsidkaren bekräfta mottagandet av ångermeddelandet. Den bestämmelsen förs in i nya 2 kap. 10 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

3. Utökade informationskrav
I den nya lagen ställs nya, mer omfattande, krav på den information som näringsidkaren måste ge konsumenten innan ett distansavtal eller avtal utanför näringsidkarens affärslokal ingås. En nyhet är också att all information måste lämnas innan avtalet ingås. Dessutom måste näringsidkaren informera konsumenten om vilken maskin- och programvara, om någon, som krävs för att använda eventuellt digitalt innehåll. Det är ett nytt begrepp som avser data som produceras och levereras i digital form, som datorprogram, mobila appar, spel och musik (se prop. 2013/14:15 s. 43). Bestämmelsen införs i nya 2 kap. 2 § punkt 17 lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

4. Avtal i affärslokal
Nya informationskrav införs även för avtal som ingås i en affärslokal. De nya kraven innebär i korthet att näringsidkaren måste lämna information om sina kontaktuppgifter, produktens huvudsakliga egenskaper, pris och betalningsvillkor, garantier, avtalets löptid med mera innan ett avtal med konsument ingås. Bestämmelsen införs i nya 22 a § marknadsföringslagen. I den mån exempelvis löptid för avtalet saknas (som vid momentana tjänster) kan informationen uteslutas. Informationsskyldighet gäller inte heller om informationen framgår av sammanhanget, till exempel om näringsidkarens namn och adress syns i lokalen eller på produkten.

Undantag från informationskravet vid avtal i affärslokaler har också gjorts vid ”vardagliga avtal” som ”fullgörs omedelbart”. Med ”vardagliga avtal” avser lagstiftaren bland annat köp av dagligvaror och regelbundna klädinköp. Större inköp, som tv, larmanordning, läsplatta eller möbler, anses däremot inte vardagliga (prop. 2013/14:15 s. 103). Här lär det uppstå vissa praktiska gränsdragningsproblem. Att avtalet ”fullgörs omedelbart” innebär att varan betalas på en gång och att konsumenten tar med varan ur butiken. De nya informationskraven har beskyllts för att medföra onödiga administrativa kostnader för näringsidkarna, se bland annat Svensk Handels remissyttrande.

5. Informationstext blir avtalsinnehåll
Det införs också ett förtydligande om att lagstadgad information som måste lämnas innan avtal ingås också utgör avtalsinnehåll, om parterna inte uttryckligen överenskommit om annat. Bestämmelsen kan bli viktig i praktiken, eftersom den innebär att den som påstår att ett avtal avviker från lämnad informationen har en uttrycklig bevisbörda för att så är fallet.

6. Tillkommande kostnader på grund av bristande information
Vid utebliven eller otillräcklig information till konsumenten riskerar näringsidkaren att drabbas av sanktioner enligt marknadsföringslagen. Därutöver införs en ny bestämmelse om näringsidkaren inte informerat konsumenten om så kallade kostnader för leverans, porto eller andra kostnader som tillkommer vid distansavtal eller avtal utanför näringsidkarens affärslokal.
I sådana fall är nämligen konsumenten inte heller skyldig att betala för sådana tillkommande kostnader. Bestämmelsen förs in i nya 2 kap. 7 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

7. Vägledande malldokument
Ett annorlunda grepp i den nya lagstiftningen är att den även innehåller vissa malldokument som kan, men inte måste, användas för att tillämpa lagens bestämmelser. Ett första exempel är en informationstext om ångerrätt till konsumenter som finns intaget i Bilaga I A till direktivet och som en näringsidkare kan använda som utgångspunkt för sin informationstext. Exemplet är inte bindande, utan näringsidkaren kan själv välja att utforma sin egen information om ångerrätt, så länge informationen uppfyller de lagstadgade kraven.

Ett annat exempel på malldokument är ett standardformulär som konsumenten kan använda när han eller hon utövar sin ångerrätt. Standardformuläret är intaget i Bilaga I B till direktivet. På samma sätt som för informationstexten är formuläret inte bindande, utan konsumenten kan också välja att själv formulera sitt ångermeddelande.

8. Ändringar i konsumentköplagen
Om inte annat följer av avtalet gäller i dag att en vara ska avlämnas inom ”skälig tid” från köpet, se 5 § konsumentköplagen. I den nya lagen gäller i stället att varan, om inte annat följer av avtalet, ska avlämnas ”utan dröjsmål” och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks. Om näringsidkaren önskar längre leveranstid än 30 dagar måste det särskilt avtalas med konsumenten.

Därutöver ges konsumenter en uttrycklig rätt att häva ett avtal om konsumenten före avtalets ingående meddelat näringsidkaren att leverans en viss dag är av avgörande betydelse och näringsidkaren inte levererar denna dag, eller om näringsidkaren förklarat att han eller hon inte avser att leverera varan. Förtydligandet införs i 13 § konsumentköplagen

Daniel Lundqvist och Fredrik Gustafsson, Delphi Advokatbyrå


Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Dags att anmäla alla brott

De skyddar Spotify

TC Connects dotterbolag får order för musikföretagets kontor i Amsterdam.

Trots polisens tillskott – åklagare kritiserar vårbudgeten

Vårbudgeten, som presenterades i går, ger polisen 200 miljoner extra till bland annat ny utrustning och förstärkningsvapen. Men alla är inte nöjda.

Digitala lås kan skydda äldre

Lanserar utbildning i informationssäkerhet

Färre vapen lämnas in till polisen

Nyhetsbrev

Ny CMO på Addsecure

Arkiv

Vesper första svenska personsäkerhetsföretag på världsmässan

Vesper Group blir det första svenska personsäkerhetsföretag som ställer ut på International Security Expo i London – en av väldens största säkerhetsmässor.

Inyett får ny vd

Svenska skolor har höjt säkerheten

70 procent av Sveriges kommuner har höjt säkerheten på skolorna och fler är på väg. Det visar en ny enkät som Dagens Samhälle har gjort.

En halv miljard för tryggare kollektivtrafik

Nu ska antalet väktare öka kraftigt i Stockholms kollektivtrafik. Alliansen satsar en halv miljard kronor för att bygga upp tryggheten i SL-trafiken – och de vill återinföra tunnelbanepolisen.

Åtalas för flyktingspionage

Stor inspektion av HVB-hem – efter hoten

Så läckte Facebook informationen

55 000 svenska Facebook-konton finns bland de 87 miljoner konton vars information har delats till konsultbolaget Cambridge Analytica. Delningen skedde via en specialdesignad app.

Mozart för stressade polishundar

Den spanska polisen tar till ett oväntat grepp för att minska polishundarnas höga stressnivåer. Musikterapi.

Tar in väktare mot lågstadieelev

Han leder Nixu

Björn-Erik Karlsson ansvarar för den svenska verksamheten.

Ökat antal it-angrepp mot myndigheter

Antalet it-angrepp mot statliga myndigheter ökade med 18 procent förra året. Det visar MSB:s årsrapport för allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter.

Därför är isbrytarna viktiga för säkerheten

Minskning av våldsbrott i Stockholm city

Antalet våldsbrott i Stockholm city har under den senaste tioårsperioden minskat kraftigt. En av anledningarna är stadens långsiktiga arbetet för en mer ansvarsfull alkoholservering.

Tiden snart ute för isbrytarna

De svenska isbrytarna börjar bli ålderstigna och bör ersättas. "Om ingenting görs kommer förmågan att assistera vintersjöfarten att minska successivt. Det skulle innebära stora negativa konsekvenser för landet", säger Dan Broström på Sjöfartsverket.

Utökar samarbetet med smarta lås

Hemleveranstjänsten Amazon Key kan nu erbjuda åtta smarta lås.

Plus

Årets branschprofil - nätverkande visionär med sisu

Ett genuint intresse för juridik, sälj och mångfald har varit Lotta Salomonssons framgångsrecept. Årets branschprofil sätter alltid laget före jaget och tankar energi i inspirerande nätverk.

Här är de vanligaste brotten

Mindre misshandel, fler våldtäkter, fler inbrott i lägenheter och ett ökat antal fall av dödligt våld – det var vad 2017 bjöd på enligt statistik från Brå.

Swedsecur byter ägare

JSB förlänger med Nokas

Ökade kostnader för väktare på skånska sjukhus

Många söker till Kriminalvården

Ny chef på CIA

Åldersbedömning mer osäker för flickor

Han är årets ledare

SOS Alarm växer i Falun

Drönare i jakt på olagligt ålfiske

Tre år för tre rån

Ny miljonorder för Advenica

Skåne förbereder sjukvården på terrordåd

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.133