Avtalsvillkor för molntjänster strider fortfarande mot PUL

| Av Hanna Stenvall | Tipsa redaktionen

I en nyligen meddelad dom slår Förvaltningsrätten i Stockholm fast att Salems kommuns användning av molntjänsten Google Apps kan innebära att personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt. Om inte avtalsvillkoren för Google Apps ändras, så får kommunen inte längre använda molntjänsten. Avgörandet är det senaste i en rad beslut och domar som bekräftar att publika molntjänster fortfarande har svårt att uppfylla kraven i PUL.

I en nyligen meddelad dom slår Förvaltningsrätten i Stockholm fast att Salems kommuns användning av molntjänsten Google Apps kan innebära att personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt. Om inte avtalsvillkoren för Google Apps ändras, så får kommunen inte längre använda molntjänsten. Avgörandet är det senaste i en rad beslut och domar som bekräftar att publika molntjänster fortfarande har svårt att uppfylla kraven i PUL.

Vi har flera gånger tidigare tagit upp molntjänster och de juridiska och säkerhetsmässiga krav som ställs på molntjänster utifrån bestämmelserna i personuppgiftslagen, PuL. Som bekant ökar användningen av molntjänster stadigt, såväl i privat som i offentlig sektor. Särskilt populärt är det att köpa programvara som molntjänst (software-as-a-service, SaaS), som exempelvis Google Apps, Dropbox eller Microsoft Office 365.
Inköp av molntjänster måste dock föregås av en noggrann analys av PuLs krav. Svårigheterna att förena PuL med molntjänstleverantörernas avtalsvillkor har framgått i en rad beslut från Datainspektionen, se till exempel beslut rörande Dropbox, Google Apps, Office 365 och Windows Azure (dnr 256-2011, 1351-2012, 1475-2013, 358-2014 och 574-2011).
Det är viktigt att påpeka att de juridiska frågeställningarna utifrån PuL är desamma, oavsett om kunden är en kommun, en myndighet eller ett privat bolag/organisation. Så länge molntjänsten medför att molntjänstleverantören automatiserat behandlar personuppgifter för vilka kunden är personuppgiftsansvarig så måste kraven i PuL beaktas.

Den 1 juli i år meddelade förvaltningsrätten dom angående Salems kommuns användning av Google Apps. Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som Datainspektionen tidigare gjort. Domstolen avslog därför kommunens överklagande. I korthet ansåg förvaltningsrätten att avtalet mellan kommunen och Google gav Google alltför stort utrymme att behandla de registrerades personuppgifter för sina egna ändamål, att en tillräckligt precis tid för lagring av personuppgifter saknades och att kommunen saknade tillräcklig information om vilka underleverantörer som Google anlitade för behandlingen. Detta betyder att Salems kommun inte får använda Google Apps under nuvarande avtal med Google. '
Förvaltningsrättens dom har bäring även på andra publika molntjänster, vars avtalsvillkor sannolikt inte heller kan anses uppfylla PuL. Den här bilden bekräftas av flera nya granskningar och beslut från Datainspektionen.
I april 2014 granskade till exempel Datainspektionen Ale kommuns användning av Office 365 (dnr 1475-2013). Datainspektionen konstaterade att Ale kommuns avtal med Microsoft visserligen uppfyller många av PuLs krav men att det ändå finns brister utifrån kraven i PuL. Kritiken gällde framför allt att Ale kommun inte fick nödvändig och tillräcklig information om i vilka länder som Microsofts underleverantörer är lokaliserade och har sin verksamhet. I ett annat beslut från juni 2014 (dnr 358-2014) bedömdes Malmö stads användning av Google Apps for Education strida mot samma krav i PuL.

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen på området har vi tagit fram en enkel checklista med några av de viktigaste frågorna i PuL. De behöver övervägas inför ett beslut att börja använda molntjänster:

1. Krav på personuppgiftsbiträdesavtal

Det måste finnas ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig (kunden) och personuppgiftsbiträdet (molntjänstleverantören). Det är viktigt att tänka på att kundens ansvar som personuppgiftsansvarig inte kan delegeras till molntjänstleverantören. Svensk lag måste tillämpas på avtalsförhållandet.

2. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter får bara samlas in för uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Insamlade personuppgifterna får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med de ändamål som personuppgifterna ursprungligen samlades in för. Molntjänstleverantörer får därför inte behandla personuppgifter för egna ändamål, som inte instruerats av kunden. Enligt avtalet mellan Salems kommun och Google så tilläts Google till exempel att behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla eller underhålla sina system. Detta var enligt förvaltningsrätten inte förenligt med PuL, eftersom det gav Google viss möjlighet att bestämma ändamålen med behandlingen av kundens personuppgifter.

3. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter får inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Det innebär bland annat att avtalet mellan kunden och molntjänstleverantören ska reglera att personuppgifterna ska raderas då avtalet upphör och inom skälig tid från det att kunden begär det. Det är enligt förvaltningsrätten inte tillräckligt att avtalet anger att personuppgifterna raderas inom viss tid, baserat på kommersiella hänsyn (”after a commercially reasonable time”), utan lagringstiden ska anges mer exakt. Lagringstiden kan dock vara förhållandevis lång. Datainspektionen har bland annat ansett att det är tillräckligt att personuppgifterna utplånas inom 180 dagar från det att de har markerats för radering (se dnr 1475-2013).

4. Insyn i vilka underleverantörer som används

Kunden måste ha kännedom om vilka underleverantörer till molntjänstleverantören som behandlar personuppgifter på uppdrag av molntjänstleverantören och i vilka länder de är lokaliserade. Det behövs bland annat för att kunna avgöra om landet har tillräcklig skyddsnivå. Enligt förvaltningsrätten är det inte tillräckligt att parterna har en muntlig överenskommelse, enligt vilken kunden kan få information om vilka underleverantörer som behandlar personuppgifter.

5. Avtal med underleverantörer

Avtal mellan molntjänstleverantören och dess underleverantörer ska återspegla avtalet mellan kunden och molntjänstleverantören. Det kan lösas genom att kunden ger molntjänstleverantören fullmakt att ingå avtal med underleverantörer på samma villkor som avtalet mellan kunden och molntjänstleverantören, samt att molntjänstleverantören för en förteckning över underleverantörer.

6. Säkerhet

Kunden ska vidta ”lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder” för att skydda de personuppgifter som behandlas. Kunden ska dessutom förvissa sig om att molntjänstleverantören kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och att denne verkligen vidtar dessa. Detta kan bland annat säkerställas genom rätten till revision på plats hos molntjänst- och underleverantörer.

7. Risk- och sårbarhetsanalys

I de flesta fall ska kunden utföra en så kallad risk- och sårbarhetsanalys innan några personuppgifter behandlas i molnet. Närmare information om en sådan analys finns på Datainspektionens webbplats.

8. Överföring till - och behandling i - tredje land

Många molntjänstleverantörer använder infrastruktur eller resurser utanför EU/EES, vilket innebär att särskilda krav ställs enligt PuL. Det är upp till kunden att bedöma om överföringen och behandlingen av personuppgifter är förenlig med dessa krav. Frågan kan dock normalt lösas genom olika avtalskonstruktioner mellan kunden och molntjänstleverantören.

9. Instruktioner till anställda m m

Kunden ska ge tydliga instruktioner till sina anställda med flera, så att det tydligt framgår om och under vilka förutsättningar de som arbetar under kundens ledning får behandla personuppgifter i en molntjänst.

Sammanfattningsvis ställer PuL långtgående krav på avtalsinnehåll och säkerhetsåtgärder för att en molntjänst ska anses uppfylla lagens krav. Samtidigt har många av de ledande leverantörerna av publika molntjänster fortfarande svårt att uppfylla kraven, ofta på grund av tjänsternas globala uppbyggnad och höga standardiseringsgrad.

För företag som vill använda molntjänster innebär detta att omfattande resurser måste tillsättas (eller anlitas) för att verifiera leverantörens lösning och avtalsvillkor. Efter den senaste framgången i förvaltningsrätten kommer Datainspektionen säkert att fortsätta driva rättsutvecklingen, vilket vi följer med spänning!

Daniel Lundqvist och Fredrik Gustafsson, Delphi
september 2014
Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Dags att anmäla alla brott

De skyddar Spotify

TC Connects dotterbolag får order för musikföretagets kontor i Amsterdam.

Trots polisens tillskott – åklagare kritiserar vårbudgeten

Vårbudgeten, som presenterades i går, ger polisen 200 miljoner extra till bland annat ny utrustning och förstärkningsvapen. Men alla är inte nöjda.

Digitala lås kan skydda äldre

Lanserar utbildning i informationssäkerhet

Färre vapen lämnas in till polisen

Nyhetsbrev

Ny CMO på Addsecure

Arkiv

Vesper första svenska personsäkerhetsföretag på världsmässan

Vesper Group blir det första svenska personsäkerhetsföretag som ställer ut på International Security Expo i London – en av väldens största säkerhetsmässor.

Inyett får ny vd

Svenska skolor har höjt säkerheten

70 procent av Sveriges kommuner har höjt säkerheten på skolorna och fler är på väg. Det visar en ny enkät som Dagens Samhälle har gjort.

En halv miljard för tryggare kollektivtrafik

Nu ska antalet väktare öka kraftigt i Stockholms kollektivtrafik. Alliansen satsar en halv miljard kronor för att bygga upp tryggheten i SL-trafiken – och de vill återinföra tunnelbanepolisen.

Åtalas för flyktingspionage

Stor inspektion av HVB-hem – efter hoten

Så läckte Facebook informationen

55 000 svenska Facebook-konton finns bland de 87 miljoner konton vars information har delats till konsultbolaget Cambridge Analytica. Delningen skedde via en specialdesignad app.

Mozart för stressade polishundar

Den spanska polisen tar till ett oväntat grepp för att minska polishundarnas höga stressnivåer. Musikterapi.

Tar in väktare mot lågstadieelev

Han leder Nixu

Björn-Erik Karlsson ansvarar för den svenska verksamheten.

Ökat antal it-angrepp mot myndigheter

Antalet it-angrepp mot statliga myndigheter ökade med 18 procent förra året. Det visar MSB:s årsrapport för allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter.

Därför är isbrytarna viktiga för säkerheten

Minskning av våldsbrott i Stockholm city

Antalet våldsbrott i Stockholm city har under den senaste tioårsperioden minskat kraftigt. En av anledningarna är stadens långsiktiga arbetet för en mer ansvarsfull alkoholservering.

Tiden snart ute för isbrytarna

De svenska isbrytarna börjar bli ålderstigna och bör ersättas. "Om ingenting görs kommer förmågan att assistera vintersjöfarten att minska successivt. Det skulle innebära stora negativa konsekvenser för landet", säger Dan Broström på Sjöfartsverket.

Utökar samarbetet med smarta lås

Hemleveranstjänsten Amazon Key kan nu erbjuda åtta smarta lås.

Plus

Årets branschprofil - nätverkande visionär med sisu

Ett genuint intresse för juridik, sälj och mångfald har varit Lotta Salomonssons framgångsrecept. Årets branschprofil sätter alltid laget före jaget och tankar energi i inspirerande nätverk.

Här är de vanligaste brotten

Mindre misshandel, fler våldtäkter, fler inbrott i lägenheter och ett ökat antal fall av dödligt våld – det var vad 2017 bjöd på enligt statistik från Brå.

Swedsecur byter ägare

JSB förlänger med Nokas

Ökade kostnader för väktare på skånska sjukhus

Många söker till Kriminalvården

Ny chef på CIA

Åldersbedömning mer osäker för flickor

Han är årets ledare

SOS Alarm växer i Falun

Drönare i jakt på olagligt ålfiske

Tre år för tre rån

Ny miljonorder för Advenica

Skåne förbereder sjukvården på terrordåd

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.138