Ny domstolspraxis – men vad innebär ”fackmässigt”?

| Av Hanna Stenvall | Tipsa redaktionen


Uttrycket fackmässigt har tidigare använts slentrianmässigt i många avtal, men nu har man börjat reda ut vissa oklarheter – vilket väntas leda till ökad rättssäkerhet.

I många kommersiella tjänsteavtal, såväl i säkerhetsbranschen som i andra branscher, finns en klausul om att leverantören ska utföra sina tjänster ”fackmässigt”. Vad som egentligen menas med ”fackmässigt” anges dock sällan i avtalet. Högsta domstolen har i ny praxis givit vägledning om hur kravet på fackmässighet ska tolkas i kommersiella förhållanden.

Enligt Högsta domstolen (”HD”) så innebär ett krav på fackmässighet att ”tjänsten ska utföras med den grad av skicklighet, effektivitet och kunskap som kan krävas av en normal säljare i en situation av det slag som är föremål för bedömning”. Detta uttalande framgår av det så kallade Kyrkgolvsmålet (NJA 2013 s. 1174), vilket är ett av två mycket intressanta avgöranden från HD de senaste åren.

Genom att hänvisa till en ”normal säljare” som är ”i en situation av det slag som är föremål för bedömning” är det rimligt att tro att HD hänvisar till en fackman som är bekant med regler, standarder med mera inom den relevanta branschen. Ytterligare vägledning om vad som avses med kravet på ”fackmässighet”, på ett mer allmänt plan, är svår att finna. Istället måste det konkreta avtalet och kravet på fackmässighet i den aktuella situationen tolkas genom de principer för avtalstolkning som gäller enligt svensk avtalsrätt.

Det är även värt att understryka att ett krav på att tjänster ska utföras ”fackmässigt” sannolikt även gäller i de fall som parterna inte uttryckligen har avtalat om detta, förutsatt att leverantören inte har friskrivit sig från en fackmässig standard. Att tjänster ska utföras fackmässigt lär nämligen vara att betrakta som en allmän rättsgrundsats i Sverige (se RH 1998:60). Såvida parterna inte har avtalat om en lägre standard, till exempel att tjänsterna ska levereras ”as-is”, så gäller att professionella tjänsteleverantörer ska utföra sina åtaganden på ett fackmässigt tillfredsställande sätt, även om det inte uttryckligen framgår av avtalet.

I Kyrkgolvsmålet klargör HD vidare att en tjänst felaktig om den inte motsvarar ”köparens befogade förväntningar”. Detta innebär att HD även för tjänster har tillämpat de regler om felansvar som redan gäller vid köp av varor och annan lös egendom (jfr 17 § 3 stycket köplagen (1990:931) och 16 § 3 stycket punkt 3 konsumentköplagen (1990:932)). Vad som utgör ”köparens befogade förväntningar” bestäms i första hand genom tolkning av parternas avtal.

Motsatsvis gäller att om en tjänst inte motsvarar ”köparens befogade förväntningar” så är den i regel att anse som felaktig. Det innebär i sin tur att köparen sannolikt kan göra gällande olika påföljder, till exempel fullgörande, felavhjälpning, innehållande av betalning, skadestånd med mera. Vilka påföljder som kan göras gällande vid fel i kommersiella tjänster är i viss mån en rättsligt öppen fråga. Utgångspunkten är vad parterna eventuellt har avtalat om. Om exempelvis leverantören har åtagit sig att leverera ett visst resultat (så kallad resultatförpliktelse) ligger det nära till hands att alla de påföljder som följer av köplagen blir tillämpliga. Detta följer även av HD:s avgörande i Kyrkgolvsmålet. Om leverantören däremot bara har lovat att eftersträva bästa möjliga resultat eller att eftersträva ett bestämt resultat (så kallad omsorgsförpliktelse) är det däremot inte lika naturligt att de påföljder som anges i köplagen blir tillämpliga. I sådana fall är det än mer oklart när fel kan göras gällande, vilka påföljder som kan göras gällande och de närmare förutsättningarna för påföljdernas tillämpning.

Det andra intressanta rättsfallet från HD angående fackmässighet är den så kallade Gotlandsdomen (NJA 2015 s. 3). I detta avgörande har HD lämnat vägledning om hur leverantörer ska gå till väga vid en fackmässig bedömning, eller åtminstone vid en fackmässig bedömning enligt 1 kap. 8 § AB 04. Målet handlade, något förenklat, om en entreprenör som åtagit sig att utföra muddringsentreprenad till fast pris enligt standardavtalet AB 04. Under utförandet av muddringsarbetet så stötte entreprenören på hårt kalkberg, vilket innebar att entreprenören fick utföra tillkommande sprängningsarbeten. Frågan blev då om entreprenören vid en fackmässig bedömning borde ha förutsett att sådana sprängningsarbeten skulle vara nödvändiga och om entreprenören därmed borde få ersättning för sprängningsarbetena eller inte (så kallade ÄTA-arbeten).

Enligt Gotlandsdomen så innefattar en fackmässig bedömning att leverantören går igenom tillgängligt underlag och identifierar de risker som kan påverka utförandet av kontraktsarbetena. En del i denna genomgång är att leverantören ska överväga sannolikheten för att ett visst förhållande föreligger, om förhållandet kan påverka valet av arbetsmetod och därmed även kostnaderna för kontraktsarbetena. Förhållanden som åtminstone är ”troliga” ska beaktas.

I AB 04 förekommer uttrycket ”fackmässig” i flera bestämmelser, vilka avser olika situationer. Uttrycket kunde därför inte ges en enhetlig innebörd. Istället måste vad som är fackmässigt avgöras mot bakgrund av den aktuella bestämmelsens syfte, de krav som kan ställas på berörd part och slutligt av omständigheterna i det enskilda fallet. I Gotlandsdomen slog HD fast att avsikten med 1 kap. 8 § i AB 04 är att en fackmässig bedömning ska vara objektiv och grundad på de kunskaper som en fackman har. HD sökte även vägledning om hur 1 kap. 8 § i AB 04 ska tolkas utifrån andra principer i AB 04. HD:s slutsats var att regleringen i AB 04 syftar till ett rationellt och kostnadseffektivt genomförande av byggprojekt och att det syftet bäst tillgodoses om entreprenören vid sin bedömning, inom ramen för vad som är fackmässigt, har rätt att utgå från de förhållanden som leder till den lägsta kostnaden för kontraktsarbetena.

I Gotlandsdomen konstaterar således HD att en fackmässig bedömning ska vara objektiv och att den ska grunda sig på de kunskaper som en fackman har. Även om HD:s uttalanden rör viss bestämmelse i AB 04 och grundar sig på motiven till AB 04 så är det sannolikt så att uttalandena ger uttryck för vad som kan förväntas gälla även utanför entreprenadrättens område. Eller, annorlunda uttryckt, det kan antas att motiven till AB 04 här ger uttryck för vad som utgör allmänt accepterade utgångspunkter för en fackmässig bedömning, nämligen att en sådan ska vara objektiv – även om det kan finnas skönsmässiga inslag – och att den ska grunda sig på de kunskaper som en fackman har.

HD:s avgöranden i Kyrkgolvsmålet och Gotlandsdomen är betydelsefulla för oss som arbetar med avtalsfrågor i säkerhetsbranschen. Vad som närmast varit en slentrianmässig skrivning om att tjänster ska utföras ”fackmässigt” har nu fyllts med visst konkret innehåll. Det är fortfarande inte alldeles enkelt att avgöra huruvida ett visst agerande har varit fackmässigt eller inte, men tack vare HD:s avgöranden finns åtminstone ett par prejudikat och en metod för hur denna fråga ska angripas. HD:s avgöranden är också exempel på HD:s numera aktiva intresse i kommersiell avtalsrätt och centrala civilrättsliga frågor. Vi kan sannolikt vänta oss fler principiellt intressanta HD-avgöranden på dessa områden, vilket är mycket positivt eftersom det kommer att medföra ökad förutsebarhet och ytterst ökad rättssäkerhet i kommersiella förhållanden.

Daniel Lundqvist och Fredrik Gustafsson, Kahn Pedersen


Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Fortsätter skydda Farsta Centrum

Organisationer hårt drabbade av kryptokapning

Göran Ekström vikarier som chef för Tullverket

AddSecure förstärker inom IoT

”Om man låter tullen falla fritt får man den här belastningen på polis, skola och omsorg”

Tullens beslag av narkotika, vapen och alkohol var all time high 2017. Trots att man är färre anställda. Nu efterlyser Tull-Kusts förbundsordförande Johan Lindgren ett politiskt helhetsperspektiv.

Securitas slår Volvo, H&M och Ericsson

Nyhetsbrev

Cisco: ”Stat planerar global cyberattack”

Arkiv
Plus

Ny AI-modell upptäcker IT-intrång snabbare

F-Secure har tagit fram en ny säkerhetslösning som med hjälp av AI snabbar upp processen för att upptäcka intrång och missbruk – utan att belasta kundens plattform med tung datakraft.

#metoo ekar tomt i branschen

#metoo, årets starkaste folkliga opinionsrörelse har inte skonat någon. Efter att skandal på skandal seglat upp på den mediala arenan rannsakar bransch efter bransch sina strukturer för att skärpa det interna jämställdhetsarbetet. Vi tar pulsen på säkerhetsbranschen. Där är det fortfarande dödstyst.

Bravida stärker positionen i Mälardalen

Löfven och kungen invigde P18

Nya krisbroschyren presenterad

”Om krisen eller kriget kommer” ska nu slussas ut till Sveriges 4,8 miljoner hushåll.

Ensamagerande största terrorhotet

Polisen positiv till ordningsvakter – men det är inte kommunerna

Polisbristen har gjort att nio av Dalarnas 15 kommuner antingen betalat eller övervägt att betala för ordningsvakter som ska övervaka allmänna platser. Polisen är positiv till lösningen, men det är inte kommunerna.

Ökat förtroende för Säkerhetspolisen

Cocrisis-skaparna är Årets samhällsentreprenörer

Grannkompaniets krishanteringsapp Cocrisis har haft en lyckad vecka.

2Secure expanderar – öppnar fjärde kontoret

Åtta dagar kvar – ”det råder panikstämning”

Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. I många företag råder det just nu en panikstämning men det finns också de som fortfarande sticker ner huvudet i sanden.

Securitas förvärvar Prevendo

RF hackat: "Vill avleda uppmärksamheten från det som händer i Ryssland"

En professionell rysk hackergrupp har gjort intrång i Riksidrottsförbundets IT-system och sprider nu känsliga medicinsk information.

Big data ska effektivisera ambulansflottan

SOS Alarm och fyra Norrlandsregioner tilldelas 8 miljoner kronor av Vinnova för att optimera ambulansflottan.

"Minst 2 500 måste nyrekryteras"

Stort missnöje med polisnärvaron i Skåne

Ska göra Grand Hôtel till Europas säkraste

Just nu pågår en omfattande renovering av Grand Hôtel i Stockholm. Samtidigt satsar hotellet på att modernisera säkerhetslösningarna och bli tryggast i Europa – med hjälp av Securitas.

Tempest Security skriver avtal med GWS

Säkerhetsbranschen inför GDPR-kodex

Advenica får order från FMV

Security Solution tar in GDPR-specialist

Teletec Connect breddar sig inom kameraövervakning

Utpressningsvirus exploderade under 2017

Brott i butik anmäls allt mer sällan

Vill lämna över nykterhetskontrollerna

Ny chef på Advenica

Ny vd på Assa Oem

Sensec skyddar Kriminalvården

Domstolarna rustar upp säkerheten

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.152